Điều khoản dịch vụ cho HangbongdaTV

Hangbongda.com duy trì trang web này như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ hoặc hợp tác kinh doanh với chúng tôi. Khi sử dụng trang web này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây có nghĩa là quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của chúng tôi, Quý khách phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

1. Sử dụng hợp pháp

Quý khách sẽ không được phép tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể hiểu rằng quý khách đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam; Quý khách không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) đến người dùng khác trong hệ thống trên Trang web như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.

2. Sự tuân thủ

Hangbongda.com có quyền hợp pháp yêu cầu quý khách tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được Quý khách vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Hangbongda.com có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập trang web này. Chúng tôi cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Hangbongda.com cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu Quý khách muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

3. Liên kết website của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Hangbongda.com cung cấp các liên kết này để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách. Các trang web của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi các tổ chức có hoạt động độc lập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, xác nhận hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các trang web đó. Thêm nữa, Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Hangbongda.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ trang web đó. Quý khách nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Trang web này thuộc sở hữu của Hangbongda.com hoặc các tổ chức, cá nhân khác được trích dẫn một cách hợp pháp. Chúng tôi cho phép Quý khách xem, tải về và in Nội dung khi:

· Quý khách chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.

· Quý khách không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.

· Quý khách không chỉnh sửa Nội dung.

· Quý khách không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Trang web. Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Hangbongda.com. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi. Nếu được chấp thuận, Quý khách phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Trang web của Quý khách sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân, tổ chức khác.

5. Loại trừ trách nhiệm

Hangbongda.com tuyên bố loại trừ trách nhiệm theo các quy định tại Điều khoản miễn trừ.

7. Truy cập vào khu vực có mật khẩu

Chỉ những người được Hangbongda.com ủy quyền hợp pháp hoặc cho phép bằng văn bản mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Trang web. Những cá nhân, tổ chức cố ý xâm nhập vào vùng này tuỳ từng mức độ có thể sẽ bị khởi kiện hay tố cáo theo pháp luật hiện hành.

8. Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin nhập vào Trang web này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của Hangbongda.com.

9. Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Hangbongda.com có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Quý khách. Quý khách có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Trang web này. Nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Quý khách chấp nhận và đồng ý tuân thủ Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.